Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2017

yoursmileee
Czasem nawet podczas snu nie ma się odpoczynku.
— Charles Bukowski
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viawrazliwa wrazliwa

February 20 2017

yoursmileee
yoursmileee
yoursmileee
9833 4f2f
Reposted fromollardo ollardo viaolalaa olalaa
yoursmileee
6570 6667
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaribsyss ribsyss
9401 0dba 500
Reposted fromAgnik Agnik viazombiekrasko zombiekrasko
yoursmileee
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M vialifeless lifeless
yoursmileee
5530 c3ee
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viagabor gabor
yoursmileee
2018 ebbb
Reposted frompustemysli pustemysli viaribsyss ribsyss
5789 e414

desemba:

sleepyhead

Reposted fromherecomeschaos herecomeschaos viaalicemeow alicemeow
yoursmileee
8799 a067
Reposted frommartynkowa martynkowa viaalicemeow alicemeow
yoursmileee
2692 35f5 500
yoursmileee
6147 a608
Reposted fromyouaresonaive youaresonaive viaviolethill violethill
yoursmileee
0937 1755
yoursmileee
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaHydrazyna Hydrazyna
yoursmileee
yoursmileee
7701 9a29
Reposted fromgreens greens viazoou zoou
yoursmileee
Żeby nam się udało. Żebyśmy byli siebie pewni. I żeby nie było żadnych podejrzeń. I żebyśmy mówili sobie wszystko. 
— Magda M.
Reposted fromtroubles troubles viazoou zoou
yoursmileee
mieć się dla kogo umalować jest prawie tak samo ważne, jak mieć dokąd pójść.
— m. łoziński / reisefieber
yoursmileee
7664 9867
Reposted fromtfu tfu viaxal xal
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl